Voorwaarden

Algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, privacy – en cookie verklaring camip.nl

1. Algemeen

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Camip.nl zijn deze voorwaarden van toepassing

1.2. Door een bestelling bij Camip.nl te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden.

1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.

2. Bestellingen

2.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.

2.2. Alle aanbiedingen van Camip.nl gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

3. Betaling en Kortingscodes

3.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de website vooraf te worden betaald.

3.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

3.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.

3.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

3.5. Verzendkosten voor de retour zending zijn voor uw eigen rekening.

3.6. Bij gebruik van een kortingscode wordt het aankoopbedrag automatisch verlaagd, afhankelijk van de waarde van elke individuele code die is ingesteld door Camip.nl.

3.7. De kortingscode Camip.nl kan slechts één keer worden gebruikt.

3.8. De kortingscode Camip.nl kan alleen worden gebruikt bij het bestellen op de site Camip.nl.

3.9. De actie van de promotie of een afzonderlijke promotiecode kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden door Camip.nl worden beëindigd.

4. Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken (bijvoorbeeld een verandering in het BTW tarief).

4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

5. Levering

5.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Camip.nl zal geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen 4 dagen uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.

5.2. Camip.nl bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven.

5.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Camip.nl, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 6.

6. Retourzending/ herroepingsrecht/ ruilen

6.1. Ongedragen artikelen kunnen binnen 7 dagen worden geretourneerd. Retourkosten betaald door de koper. Neem contact met ons op via het formulier om een retour aan te melden.

6.2. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, moet het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Camip.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via dit retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

6.3. Artikelen die u niet kunt retourneren:

– Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken

– Producten die gepersonaliseerd zijn

– Soap free cleansers hebben slechts een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

6.4. Ruilen: Ruilen is niet toegestaan.

7. Garantie

7.1 Camip.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van Camip.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Camip.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.o.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Camip.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleverde zaken. Gebruik en toepassing van de geleverde zaken en producten zijn altijd op risico van de afnemer.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Camip.nl) deze gebreken onmiddellijk te melden via het contactformulier op www.Camip.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 dagen na levering aan Camip.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en mogelijk bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door Camip.nl gegrond worden bevonden, zal Camip.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Camip.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Camip.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Camip.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Camip.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecteschade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u uw klacht indienen bij het platform ODR (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie.

7.5 Camip.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Camip.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Camip.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van Camip.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 Camip.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen Camip.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Camip.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 Camip.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Camip.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 Camip.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Camip.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- oftransportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 Camip.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Camip.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien Camip.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Klachten

12.1 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt de afnemer binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13. Slotbepalingen

13.1. De administratie van Camip.nl wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.

13.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Camip.nl geen aansprakelijkheid.

13.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14. Privacy – en Cookie Verklaring

14.1. Uw persoonsgegevens

Via onze website worden op verschillende manieren persoonsgegevens verzameld zoals uw e-mailadres, uw geslacht, uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en eventueel uw bedrijfsnaam of BTW-nummer.

Dit gebeurt onder andere wanneer u een bestelling plaatst, een online formulier invult of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

De persoonlijke gegevens die u invult worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen, het verwerken van formulieren en het verzenden van onze nieuwsbrief. Zonder uw expliciete toestemming gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Online formulier

Voor het verstrekken van informatie, een offerte of het opnemen van contact als u ons daarom verzoekt via een invulformulier op onze website.

Bestellingen

Als u een bestelling via onze webshop plaatst, hebben we o.a. uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Account (niet verplicht)

Mocht u een account aanmaken in onze webshop dan staan hierin uw persoonsgegevens en inloggegevens. Het door u verstrekte wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en is nooit in te zien door ons of derden.

Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief versturen we gemiddeld 6 keer per jaar naar iedereen die geabonneerd is op de nieuwsbrief. De nieuwsbrief ontvangt u alleen als u hiervoor toestemming heeft gegeven via onze website. We versturen nooit ongevraagd nieuwsbrieven.

Indien u liever geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen kunt u onderaan de nieuwsbrief op ‘afmelden’ klikken.

Reviews

Wij vinden het belangrijk dat we weten wat onze klanten van ons en onze producten vinden. Daarom versturen we na aankoop een e-mail met de vraag voor het schrijven van een review.

Betaalgegevens

De betaalgegevens worden opgeslagen in onze administratie om te koppelen aan de bestelling. Uw bankgegevens worden alleen gebruikt om eventueel geld terug te storten op uw rekening.

SSL

Al uw transactiegegevens worden versleuteld verzonden via een SSL-beveiliging, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

U kunt deze SSL-verbinding herkennen aan het “slotje” in de statusbalk van uw browser.

Wij verkopen uw gegevens nooit

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling; dus voor het adreslabel van post- of pakketdienst.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

14.2. Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

14.3. Feedback

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben tevens een meldplicht bij datalekken, dat doen wij bij het Meldloket datalekken AP.

Veel winkelplezier met Camip.nl

error: